Menu

Pravidlá DPCL

Článok č. 1
Organizačný výbor Detskej Považskej cykloligy (ďalej DPCL) poveruje na základe dohody iné osoby (cyklistický, alebo športový klub, TJ, inú právnickú alebo fyzickú osobu) technickou realizáciou jednotlivých kôl. Táto osoba má štatút organizačno – technického realizátora (OTR).

Článok č. 2
2.1 Tento súťažný poriadok upravuje podmienky hodnotenia DPCL 2019.
2.2 Ak tento súťažný poriadok nestanovuje inak, tak v primeranej mierne platia predpisy UCI pre XC alebo XCM, resp. súťažný poriadok a Súťažné pravidlá horskej cyklistiky v SR pre rok 2019.
2.3 OTR je zodpovedný za dodržanie všetkých všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa jednotlivých športových podujatí.

Článok č. 3
3.1 OTR má povinnosť vypracovať rozpis / propozície pretekov a to v spolupráci s DPCL, v ktorom musia byť jednoznačne vyznačené kategórie, pre ktoré je DPCL vypísaná (viď. článok č. 7.1). Tento rozpis / propozície zverejní najneskôr 30 dní pred termínom pretekov na svojich web stránkach.
3.2 OTR môže podľa vlastného uváženia zverejniť schválený rozpis / propozície aj na iných web stránkach, prípadne ho rozposlať tretím osobám.

Článok č. 4
4.1 Ak nie je určené inak, preteky rozhodujú rozhodcovia.

Článok č. 5
5.1 Neuskutočnenie pretekov DPCL musí OTR oznámiť na vlastné náklady najneskôr 10 dní pred ich plánovaným konaním písomným oznámením na všetky adresy podľa článku č. 3 tohto súťažného poriadku.
5.2. Podľa článku 5.1 sa postupuje aj pri zmene plánovaného termínu alebo miesta pretekov.

Článok č. 6
6.1 Pre preteky DPCL sa určuje štartovné :1.-EUR pre všetky kategórie.
6.2 Pretekári sa prihlasujú na preteky v deň štartu v kancelárii pretekov, alebo na jeho registrácii. OTR môže na základe technicko – organizačných podmienok vyhlásiť aj elektronickú registráciu a to hlavne z kapacitných dôvodov.
6.3 V priebehu súťažnej sezóny nesmie meniť pretekár svoju kategóriu.

Článok č. 7
7.1 DPCL je pre rok 2019 vypísaná pre nasledovné kategórie : Baby – rok narodenia 2015 a mladší, Mikro – rok narodenia 2014 až 2013, Mili – rok narodenia 2012 až 2011, Mini – rok narodenia 2010 až 2009, Mladší žiaci – rok narodenia 2008 až 2007, Starší žiaci – rok narodenia 2006 až 2005
7.2 Bodovanie DPCL pre rok 2019. V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 15 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhoduje v záverečnom poradí : a/ lepší počet vyšších umiestnení b/ nižší vek pretekára.
7.3 Na DPCL je dĺžka preteku určená predpísaným časom + 1 kolo. Časomiera začína plynúť v okamihu štartu a po uplynutí predpísaného času všetci pretekári počnúc pretekárom na priebežnej prvej pozícií vchádzajú do posledného kola. Nájazd do tohto kola je pretekárom oznamovaný zvukovým znamením (zvonením alebo trúbením). Počet kôl nie je vopred známy, a teda ho nie je možné oznámiť na štarte. OTR je povinný pred každým štartom oznámiť pretekárom dĺžku predpísaného času daného štartu. OTR je povinný zabezpečiť ukazateľ času pri prejazde cieľom (minimálne s presnosťou na minúty). OTR má možnosť ukončiť časomieru skôr a začať zvoniť do posledného kola, a to v prípade že to okolnosti vyžadujú (nájazd prvého pretekára do posledného kolo tesne pred ukončením časomiery, neočakávané zmeny poveternostných podmienok a iné zmeny na trati). OTR musí túto zmenu konzultovať s hlavným rozhodcom a členom organizačného výboru DPC, a má právo pretek skrátiť maximálne o 1 minútu. OTR je povinný túto zmenu spraviť minimálne 5s pred prejazdom priebežne prvého pretekára, pričom je povinný priebežne prvému pretekárovi oznámiť nájazd do posledného kola zvukovým znamením. Predpísaný čas je pre jednotlivé kategórie nasledovný:

Kategória          Čas       Kategória          Čas

Baby chlapci     0 min    Baby dievčatá    0 min

Mikro chlapci    4 min    Mikro dievčatá  3 min

Mili chlapci       8 min    Mili dievčatá     7 min

Mini chlapci   12 min    Mini dievčatá    10 min

Ml.žiaci       16 min      M. žiačky    14 min

St. žiaci       20 min      St. žiačky  18 min

Kategórie ktoré nestihnú za daný čas prejsť ani jedno celé kolo vchádzajú po prvom kole do posledného kola, v takomto prípade je povinný OTR upozorniť pretekárov na nájazd do posledného kola zvukovým znamením. Kategórie Baby chlapci a Baby dievčatá pretekajú iba na 1 okruh (tj iba jeden prejazd cieľom). OTR má právo na zmenu predpísaného času, avšak musí túto zmenu ohlásiť najneskôr pri registrácií vyvesením zmenených propozicií a je povinný túto zmenu konzultovať s hlavným rozhodcom a členom organizačného výboru DPCL. V prípade neočakávanej zmeny podmienok na trati (náhla zmena prejazdnosti trate, náhla zmena teploty, dážď, prípadne iné) má OTR právo zmeniť čas aj po registrácií, pričom je povinný túto zmenu konzultovať s rozhodcom a členom organizačného výboru DPCL a je povinný túto zmenu oznámiť pretekárom na štarte aj s uvedením dôvodov na túto zmenu. V prípade že dôjde k zlúčeniu štartu dvoch kategórií (Článok č. 7, odstavec 5 tohto dokumentu) sa preteká na čas stanovený pre mladšiu kategóriu, pričom mladšia kategória jazdí na predpísaný čas pre mladšiu kategóriu + 1 kolo, staršia kategória jazdí na predpísaný čas pre mladšiu kategóriu + 2 kolá. Takúto zmenu je OTR povinný vyhlásiť verejne (napríklad pomocou ozvučenia, rozhlasu, ampliónu) najmenej 10 minút pred štartom dotknutých kategórií, alebo pri registrácií vyvesením zmenených propozícií.

7.4 Pre kategórie Mini, Mladší a Starší žiaci vytýči OTR okruh v teréne, ktorého dĺžka by nemala presiahnuť 2 km a ktorý obsahuje úseky ako nenáročné stúpanie a klesanie, zákruty a prekážky zodpovedajúce týmto vekovým kategóriám z pohľadu náročnosti. OTR pritom dbá na minimálnu časovú dostupnosť každého miesta okruhu.
7.5 Každá kategória je oddelenou súťažou chlapcov a dievčat. Spoločný štart je možný v prípade malého počtu štartujúcich na základe rozhodnutia hlavného rozhodcu.
7.6 Na DPCL nie je prepísaný typ bicykla .Pre kategóriu Baby je možné použitie odrážadiel, trojkoliek alebo kolobežiek. Pre ostatné kategórie sa odporúča horský bicykel.
7.7 DPCL nerozlišuje pretekárov, či vlastnia licenciu SZC
7.8 DPCL štartuje bez čipov a s nevratnými štartovnými číslami. Pre prípadné radenie do štartovacieho koridoru sa postupuje podľa štartových čísiel (rozhoduje čas prezentácie, nie výkonnosť alebo priebežné poradie pretekára )

Článok č. 8
8.1 Prví traja pretekári v každej kategórii získajú víťazné trofeje alebo medaily. Všetci pretekári v kategórii Baby získajú odmeny (spravidla sladkosti alebo sponzorský darček).
8.2 OTR môže na základe svojho rozhodnutia vyhlásiť špeciálnu „detskú tombolu„ po skončení pretekov.

 

V Považskej Bystrici, dňa 28.01.2019
Vypracoval : Michal Ržonca  a  Žilovec Štefan