Menu

Pravidlá DPCL

Článok č. 1

Organizačný výbor Detskej Považskej cykloligy ( ďalej DPC ) poveruje na základe dohody iné osoby ( cyklistický, alebo športový klub, TJ, inú právnickú alebo fyzickú osobu ) technickou realizáciou jednotlivých kôl. Táto osoba má štatút organizačno – technického realizátora ( OTR ).

Článok č. 2
2.1 Tento súťažný poriadok upravuje podmienky hodnotenia DPC 2018.
2.2 Ak tento súťažný poriadok nestanovuje inak, tak v primeranej mierne platia predpisy UCI pre XC alebo XCM, resp. súťažný poriadok a Súťažné pravidlá horskej cyklistiky v SR pre rok 2018.
2.3 OTR je zodpovedný za dodržanie všetkých všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa jednotlivých športových podujatí.

Článok č. 3
3.1 OTR má povinnosť vypracovať rozpis / propozície pretekov a to v spolupráci s DPC, v ktorom musia byť jednoznačne vyznačené kategórie, pre ktoré je DPC vypísaná ( viď. článok č. 7.1 ). Tento rozpis / propozície zverejní najneskôr 30 dní pred termínom pretekov na svojich web stránkach.
3.2 OTR môže podľa vlastného uváženia zverejniť schválený rozpis / propozície aj na iných web stránkach, prípadne ho rozposlať tretím osobám.

Článok č. 4
4.1 Ak nie je určené inak, preteky rozhodujú rozhodcovia.

Článok č. 5
5.1 Neuskutočnenie pretekov DPC musí OTR oznámiť na vlastné náklady najneskôr 10 dní pred ich plánovaným konaním písomným oznámením na všetky adresy podľa článku č. 3 tohto súťažného poriadku.
5.2. Podľa článku 5.1 sa postupuje aj pri zmene plánovaného termínu alebo miesta pretekov.

Článok č. 6
6.1 Pre preteky DPC sa určuje štartovné :1.-EUR pre všetky kategórie.

6.2 Pretekári sa prihlasujú na preteky v deň štartu v kancelárii pretekov, alebo na jeho registrácii. OTR môže na základe technicko – organizačných podmienok vyhlásiť aj elektronickú registráciu a to hlavne z kapacitných dôvodov.
6.3 V priebehu súťažnej sezóny nesmie meniť pretekár svoju kategóriu.

Článok č. 7
7.1 DPC je pre rok 2018 vypísaná pre nasledovné kategórie : Baby – rok narodenia 2014 a mladší, Mikro – rok narodenia 2013 až 2012, Mili – rok narodenia 2011 až 2010, Mini – rok narodenia 2009 až 2008, Mladší žiaci – rok narodenia 2007 až 2006, Starší žiaci – rok narodenia 2005 až 2004

7.2 Bodovanie DPC pre rok 2018. V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 15 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhoduje v záverečnom poradí : a/ lepší počet vyšších umiestnení b/ nižší vek pretekára.
7.3 Trate pre DPC pre rok 2018 sú odporučené pre dané kategórie nasledovne: a/ Baby, asfalt rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 1 – 2 minúty b/ Mikro, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 2 – 5 minút c/ Mili, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 5 – 8 minút d/ Mini, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 8 – 15 minút e/ Mladší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 15 – 20 minút f/ Starší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 20 – 30 minút

7.4 Pre kategórie Mini, Mladší a Starší žiaci vytýči OTR okruh v teréne, ktorého dĺžka by nemala presiahnuť 2 km a ktorý obsahuje úseky ako nenáročné stúpanie a klesanie, zákruty a prekážky zodpovedajúce týmto vekovým kategóriám z pohľadu náročnosti. OTR pritom dbá na minimálnu časovú dostupnosť každého miesta okruhu.
7.5 Každá kategória je oddelenou súťažou chlapcov a dievčat. Spoločný štart je možný v prípade malého počtu štartujúcich na základe rozhodnutia hlavného rozhodcu.
7.6 Na DPC nie je prepísaný typ bicykla .Pre kategóriu Baby je možné použitie odrážadiel, trojkoliek alebo kolobežiek. Pre ostatné kategórie sa odporúča horský bicykel.
7.7 DPC nerozlišuje pretekárov, či vlastnia licenciu SZC
7.8 DPC štartuje bez čipov a s nevratnými štartovnými číslami. Pre prípadné radenie do štartovacieho koridoru sa postupuje podľa štartových čísiel ( rozhoduje čas prezentácie, nie výkonnosť alebo priebežné poradie pretekára )

Článok č. 8
8.1 Prví traja pretekári v každej kategórii získajú víťazné trofeje alebo medaily. Všetci pretekári v kategórii Baby získajú odmeny ( spravidla sladkosti alebo sponzorský darček ).
8.2 OTR môže na základe svojho rozhodnutia vyhlásiť špeciálnu „detskú tombolu„ po skončení pretekov.

V Považskej Bystrici, dňa 2.2.2018
Vypracoval : Ing. Richard Gross  a  Žilovec Štefan